Οι 7 παγίδες του νέου εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης

featured image

Επτά σημεία του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης 2019 θα πρέπει να προσέξουν φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες  και οι φορολογούμενοι που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

Τα σημεία αυτά απαιτούν τη συμπλήρωση πλήθους πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών που μέχρι πέρυσι δεν υπήρχαν.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display("div-gpt-ad-1539094545114-0"); });

Ειδικότερα:

1. Νέος κωδικός 011:  Συμπληρώνεται από αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, ώστε να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2018.

2. Κωδικός 023: Ενημερώνεται αυτόματα από έναν νέο αναλυτικό υποπίνακα που εμφανίζεται τη στιγμή της συμπλήρωσης και στον οποίο ο φορολογούμενος θα πρέπει:

α) να δηλώσει όλους τους Κωδικούς Αριθμούς των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του (Κ.Α.Δ.). Κάθε Κ.Α.Δ. πρέπει να δηλώνεται σε ξεχωριστή σειρά του υποπίνακα, με πρώτο αυτόν που αφορά στην κύρια δραστηριότητα.

β) να περιγράψει κάθε δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε κάθε Κ.Α.Δ.

γ) να προχωρήσει σε επιμερισμό των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και από παροχή υπηρεσιών ανά δηλωθέντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Αν π.χ. ο υπόχρεος φορολογούμενος ασκεί 4 δραστηριότητες και άρα έχει δηλώσει 4 Κ.Α.Δ., έναν που αφορά στην κύρια δραστηριότητα και τρεις που αφορούν σε δευτερεύουσες δραστηριότητες, θα πρέπει δίπλα από κάθε Κ.Α.Δ. να αναγράψει τα αντίστοιχα έσοδα. Θα πρέπει δηλαδή να δηλώσει ξεχωριστά τα έσοδα που αφορούν στον Κ.Α.Δ. της κύριας δραστηριότητας και ξεχωριστά τα έσοδα που αφορούν στον Κ.Α.Δ. της κάθε δευτερεύουσας δραστηριότητας.  Ο επιμερισμός των ακαθαρίστων εσόδων ανά Κ.Α.Δ., είναι προαιρετικός κι όχι υποχρεωτικός.

3. Νέος υποπίνακας με κωδικό 051: Πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά στοιχεία για τις «ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις (ΕΑΕ)» του άρθρου 66 του ν. 4172/2013.

4. Πίνακας Ζ2":  Σε κάθε ένα από τα πεδία των κωδικών 181, 281, 381 και 481 πρέπει να αναγραφεί κατά περίπτωση το συνολικό ποσό των παροχών προς τους εργαζόμενους αντιστοιχεί υποπίνακας στον οποίο θα πρέπει προηγουμένως να δηλωθούν αναλυτικά:

α) Οι καταβληθείσες μικτές αποδοχές.

β) Οι καταβληθείσες εργοδοτικές εισφορές.

γ) Οι πραγματοποιηθείσες παροχές σε είδος (αξία δωρεάν παραχωρηθέντων οχημάτων προς μισθωτούς, δάνεια, δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, παραχώρηση κατοικίας κ.λπ παροχές σε είδος).

Επίσης, σε κάθε ένα από τα πεδία των κωδικών 185, 285, 385 και 485, όπου πρέπει να αναγραφεί κατά περίπτωση το συνολικό ποσό των λειτουργικών εξόδων, αντιστοιχεί άλλος υποπίνακας στον οποίο θα πρέπει να δηλωθούν προηγουμένως αναλυτικά οι ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες εξόδων:

α) Προμήθειες διαχείρισης (management fees)

β) Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

γ) Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

δ) Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες.

ε) Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας.

στ) Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού.

ζ) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων.

η) Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου, για λογαριασμό αγροτών.

θ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής.

ι) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής.

ια) Έξοδα για ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα οχημάτων κ.λπ.).

ιβ) Έξοδα για ύδρευση.

ιγ) Έξοδα για λογαριασμούς τηλεπικοινωνιών (δαπάνες για σταθερά και κινητά τηλέφωνα, internet κ.λπ.).

ιδ) Έξοδα για πληρωμές ενοικίων.

ιε) Δαπάνες για διαφήμιση και προβολή.

ιστ) Λοιπά έξοδα.

5. Υποπίνακας Ζ3: Προστέθηκαν κωδικοί στους οποίους συμπληρώνονται οι πωλήσεις παγίων, οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων και οι αγορές παγίων (ενσώματων και μη ενσώματων).

6. Πίνακας Ι΄: Θα πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό και τα ποσά των συναλλαγών αξίας άνω των 10.000 ευρώ που είχαν το 2018 με πελάτες τους οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων:

α) Οι μεσίτες ακινήτων.

β) Οι έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας. Ως έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας νοούνται ιδίως:

i) Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών,

ii) οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων,

iii) πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου που πραγματοποιείται σε αίθουσες έργων τέχνης και οίκους δημοπρασιών,

iv) επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά,

v) επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά.

Οι παραπάνω κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων οφείλουν επίσης να δηλώσουν σε ξεχωριστά πεδία του ίδιου πίνακα τα ποσά των συναλλαγών αξίας άνω των 10.000 ευρώ που διενεργήθηκαν με μετρητά.

7. Νέος πίνακας Θ":  Συμπληρώνεται  από νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων και για τα οποία υφίσταται υποχρέωση υποβολής έκθεσης ανά χώρα, για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών για θέματα φορολογίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΔεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.